“ แพยท์หญิงคุณหญิงพรทิพย์และคณะ กราบนมัสการพ่อท่านเขียว ”